حامد تکنیکال

این گروه صنعتی با بهره گیری از تجربه و دانش فنی به روز خود سعی در طراحی حرفه ای پروژه ها برای کمتر کردن هزینه ها ،ایمنی بیشتر ،راحتی و کارایی بیشتر اتوماسیون های ساخت این گروه صنعتی را دارد